Verkeer
Stuur appje
Zoek
Jimme Nordkamp Julianastraat

Wethouder Jimme Nordkamp: 'In elke buurt een gevarieerd woningaanbod, met zowel huur- als koopwoningen'

Jimme Nordkamp Julianastraat
Jimme Nordkamp in de Julianastraat, een straat met een divers woningaanbod.
Beeld: Gemeente Losser

De gemeente Losser, met nu ruim 23.000 inwoners, wil groeien naar 25.000 inwoners. Meer groei vraagt om meer woningen en die komen, wat wethouder Jimme Nordkamp betreft, in ‘gemengde’ wijken. Wijken waarin zowel huur- als koopwoningen staan.

Straten met verschillende typen woningen, zoals in de Julianastraat in Overdinkel, zou Nordkamp op meerdere plekken in de gemeente willen zien. “Oude en nieuwe huurwoningen, koopwoningen, seniorenwoningen”, somt hij op. “Bij elkaar in een straat of een wijk; daarin moet een balans zijn. Zo houd je wijken leefbaar en toegankelijk voor diverse doelgroepen. En daar gaat het om.”

Strategische blik

Bouwen en wonen zijn twee verschillende zaken voor de Losserse wethouder: “Bouwen is het faciliteren van woningbouw. Wonen gaat onder andere over het type woningen, het bevorderen van doorstroming op de woningmarkt en het betaalbaar proberen te houden van het wonen. ‘Wonen’ is met een strategische blik naar de toekomst kijken: wat voor wijk komt er te staan.”

Gemengde wijk

Nordkamp laat de resultaten en de beoordeling van de bouw in Losser niet enkel afhangen van het aantal gebouwde woningen. “Ik zie het veel meer als een resultaat als er straks op het Hannekerveld een gemengde wijk komt. Sociale huur, seniorenwoningen, voor mijn part iets de hoogte in; een gemengde wijk waar verschillende inkomensgroepen bij elkaar komen te wonen. Dat vind ik belangrijker dan dat de wijk er volgend jaar staat.”

Jimme Nordkamp Hannekerveld
Hannekerveld, een toekomstige bouwmogelijkheid.
Beeld: Gemeente Losser

1 à 2-persoons huishoudens

Met begrippen als seniorenwoning en starterswoning heeft Nordkamp niet zoveel. “Je moet gewoon zorgen dat je woningen hebt voor 1 à 2-persoons huishoudens, gelijkvloers, met voorzieningen dichtbij. Dat vind ik een woning die geschikt is voor senioren. En over een aantal jaren, als de vergrijzing minder wordt, kunnen daar ook starters in. Nu geschikt voor senioren, maar in de toekomst ook voor starters.”

“Koppel de starterswoning aan een maximumaantal vierkante meters woonoppervlakte”

Minder woonoppervlakte

“Het begrip starterswoning moet je niet koppelen aan de betaalbaarheidsgrens van circa 3,5 ton. Die prijs is voor veel starters onbetaalbaar. Koppel de starterswoning aan een maximumaantal vierkante meters woonoppervlakte. Minder woonoppervlakte, dat merk je in de prijs. Alleen is de woonbehoefte van veel starters aanzienlijk veranderd ten opzichte van twintig jaar geleden. Dat brengt ook een hoger kostenplaatje met zich mee.”

Starterslening

Voor starters is er in Losser overigens de starterslening. Nordkamp nodigt starters uit om hier vooral gebruik van te maken: “Veel jongeren zijn er onbekend mee, maar het kan net het verschil maken om in deze tijd een huis te kunnen kopen.”

“Er worden al met voorrang woningen verhuurd aan jongeren onder de 23 jaar”

Verkoop huurwoningen

Het is best moeilijk om te sturen op betaalbare starterswoningen. Nordkamp zou graag oudere sociale huurwoningen verkopen. “Voor starters die zelf een beetje handig zijn, kan dit een kans zijn om aan een betaalbare woning te komen. Op nieuwe locaties kunnen dan sociale huurwoningen gebouwd worden, want de huurwoningvoorraad moet wel gelijk blijven.”

Woningcorporatie Domijn beslist welke sociale huurwoningen verkocht worden. Nordkamp probeert wel meer te sturen op de toewijzing van sociale huurwoningen. “Er worden al met voorrang woningen verhuurd aan jongeren onder de 23 jaar en aan mensen boven de 65 jaar. Extra mogelijkheden om woningen toe te wijzen aan mensen met binding met de gemeente Losser worden onderzocht.”

icon_main_info_white_glyph

Nieuwe Huisvestingswet

Om elke inwoner zo goed mogelijk van een passende woning te voorzien, onderzoekt de gemeente hiervoor de strategische mogelijkheden. Bijvoorbeeld een verhuispremie voor senioren, die vanuit hun huurwoning kleiner willen gaan wonen, maar op de verhuiskosten stuiten. “We hopen dat de nieuwe landelijke Huisvestingswet, die in 2024 van kracht wordt, mogelijkheden biedt om kavels bij voorkeur aan te bieden aan de eigen inwoners, en dat geldt ook voor de verkoop van sociale huurwoningen.”
Daarnaast wordt onder andere ook gekeken naar de mogelijkheden en consequenties van onder andere zelfbewoningsplicht, woningsplitsing en pre-mantelzorgwoningen. “Wanneer nodig bekijken we of hiervoor een aanpassing van de Woonvisie nodig is”, aldus Nordkamp.

Geen bouwvragen uit Glane

In alle kernen van Losser wordt gebouwd of er liggen concrete plannen, behalve in Glane. “We krijgen vanuit Glane van inwoners of marktpartijen geen concrete aanvragen. Dat zegt misschien ook wel wat over de behoefte aan woningen daar, hoe spijtig dat ook is voor Glane."
"De gemeente neemt in principe niet zelf het initiatief, dat doen we ook niet in andere kernen. Als een particulier of een bouwbedrijf met een aanvraag komt, behandelen we die. Alleen krijgen we die aanvragen nu niet uit Glane."

Bij de Geurmeij in Overdinkel heeft de gemeente toentertijd het initiatief genomen, maar dat is al jaren geleden. We hebben wel proactief gehandeld met het voorkeursrecht op het gebied van het Hannekerveld. Dit voorkeursrecht is gevestigd om meer regie te houden op de gewenste ruimtelijke ontwikkeling. Bij de overige bouwprojecten gaat het vaak om inbreidingslocaties. Dan wordt er een gebouw gesloopt en krijgt de gemeente een verzoek van de eigenaar of de projectontwikkelaar om daar te bouwen.”

“We willen groeien naar 25.000 inwoners, maar dat hoeft niet per se in deze coalitieperiode”

Behoud voorzieningen

De gemeente Losser is afgelopen tijd gegroeid qua inwonertal. “De woningbouw draagt bij aan die groei”, meent Nordkamp. “Bevolkingsgroei is ook een ambitie uit het coalitieakkoord, we willen groeien naar 25.000 inwoners. Dat hoeft niet per se in deze coalitieperiode, maar dat is wel de inzet omdat het inwonertal bepalend is voor je voorzieningenbehoud.”

Jimme Nordkamp Bouwlocatie De Lutte
Bouwlocatie De Lutte.
Beeld: Gemeente Losser

Bouwen met visie

Bouwen dus, in Losser. Wel met beleid, met visie. “Waar ik op inzet is, dat er in elke buurt een gevarieerd woningaanbod is, voor verschillende inkomensgroepen. Het zou mooi zijn, dat er bijvoorbeeld in de Vogelbuurt in Losser, of in delen van Overdinkel, sociale huurwoningen verkocht worden, zodat daar meer goedkopere koopwoningen komen. En dat er op uitbreidingslocaties nieuwe sociale huurwoningen komen. Dat kunnen we niet zelf bepalen, maar daar hebben we de woningcorporatie voor nodig. Daar voeren we gesprekken over en proberen we samen in op te trekken. Als er bijvoorbeeld ergens een schoolgebouw gesloopt wordt, dan wordt het terrein niet alleen aan een aannemer verkocht. Maar dan willen we ook een gedeelte beschikbaar stellen aan de woningbouwcorporatie.”

icon_main_info_white_glyph

Woningbouwopgave

In de Woonvisie 2021-2031, staat dat in die periode 665 woningen moeten worden gebouwd. Daarvan is nu een derde in aanbouw of gerealiseerd. In de gemeente zijn bestemmingsplannen vastgesteld voor de bouw van in totaal 154 woningen.
Gebouwd wordt in alle kernen van de gemeente, behalve in Glane.
Binnenkort is er een online verloting van bouwkavels in De Geurmeij in Overdinkel. En er staan nog diverse inbreidingsprojecten op stapel.
Voor toekomstige bouwmogelijkheden vestigde de gemeente dit jaar het voorkeursrecht op het gebied Hannekerveld in Losser.

Balans in de wijken

De missie van Nordkamp is geslaagd als in de buurten waar nu te weinig koopwoningen staan, deze worden toegevoegd. En dat in de nieuwbouwlocaties extra sociale huurwoningen bijgebouwd worden. “Dus geen wijken zoals in het Dinkeldal met enkel duurdere koopwoningen bij elkaar. En ook geen wijken met alleen maar sociale huurwoningen.”
“Dat gaat niet van de een op andere dag,” beseft Nordkamp. “Dat is een kwestie van lange adem, je moet er de geesten voor rijp maken. Het moet een heersende opvatting worden in Losser, om zowel alle inkomensgroepen een woning te kunnen bieden, als balans in de wijken te krijgen en te houden.”

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie?
Tip onze redactie via mail of telefoon. Deze vind je op onze contactpagina.