Verkeer
Stuur appje
Zoek

Schop kan de grond in voor nieuwbouw school aan Bornerbroekseweg in Enter

Schoollocatie enter
De locatie
Beeld: Maps

De nieuwbouw van de Enterse basisscholen Talenter en Wegwijzer aan de Bornerbroekseweg kan doorgaan. De Wierdense gemeenteraad besliste in meerderheid dat de kredieten van ruim 17 miljoen daarvoor beschikbaar worden gesteld. De coalitiepartijen CDA en NEW stemden voor. De oppositiepartijen, ChristenUnie, Progressief Wierden, SGP en VVD, waren tegen.

Ze willen allemaal goed onderwijs voor de kinderen in de gemeente, in goede scholen. Daarover waren alle fracties het eens. Maar de manier hoe dat gestalte moest krijgen, verschilde. NEW en het CDA ondersteunden krachtig het plan van het college. De ChristenUnie diende, gesteund door PW, SGP en VVD, een motie in die opriep om alsnog een quickscan voor een alternatieve bouw en/of renovatie van de scholen uit te laten werken.

“Bij het project scholenbouw Enter lijken CDA en NEW ziende blind en horende doof”

Fractievoorzitter Kees van Dijk van de ChristenUnie, indiener van de motie, had zijn twijfels over het collegeplan en uitte zijn ongenoegen over wat er zijns inziens mis is gegaan. Hij was niet enthousiast over de samenspraak van de gemeente met inwoners en verenigingen. “Het draagvlak onder de Enterse bevolking laat zeer te wensen over. Dat bleek ook uit de druk bezochte informatie avond waarin diverse sprekers hebben ingesproken.”

Kees van Dijk
Kees van Dijk, fractievoorzitter ChristenUnie
Beeld: Gemeente Wierden

Tijdens die bijeenkomst kwamen met name zorgen om de verkeersveiligheid, het belang van de kinderen, financierbaarheid en bouwlocatie. “Normaliter gaat de coalitie serieus in op de opmerkingen en tegenargumenten van verontruste inwoners. Bij het project scholenbouw Enter lijken CDA en NEW ziende blind en horende doof”, vond Van Dijk.

Overeenkomst Enter Vooruit

Ook de overeenkomt met Enter Vooruit kwam ter sprake. “Er is pas overleg geweest met het bestuur van Enter Vooruit, toen de club middels een niet mis te verstane mail het ongenoegen liet blijken. En toen ging het snel. In één overleg met het bestuur was het college eruit. De bekostiging van de verplaatsing van het voetbalveld was opgelost. In een later stadium volgt een nieuw overleg. Omtrent inhoud en mogelijke uitkomsten van dat overleg valt nog niets te zeggen. Wat ons betreft, is dit een niet te onderschatten risico”, aldus Van Dijk.

Klemmend beroep

De CU-voorman vond het collegevoorstel niet beslisrijp. “De belangen zijn te groot, er is te weinig draagvlak, de verkeersveiligheid is in het geding. Wij durven voor dit voorstel geen verantwoordelijkheid te nemen.” Hij deed een klemmend beroep op CDA en NEW om open te staan voor nieuwe initiatieven, in dit geval het uitvoeren van een quickscan.

Financiële gevolgen

“Dit college lijkt geen oog te hebben voor de financiële gevolgen”, stelde Roselien Slagers-Bekhuis (Progressief Wierden). “Wie weet kunnen we hierdoor niet verder sparen voor andere scholen in de gemeente, die verbouwd moeten worden.” Ook aan de co-creatie, de samenspraak tussen gemeente en inwoners, haperde het; zo werd de enquête onder Enternaren haar inziens niet serieus is genomen door het college.

Gouden bergen

“Dan is er ook nog de verkeersonveiligheid aan de Bornerbroekseweg, die met 1,4 miljoen een beetje veilig moet worden gemaakt. De gouden bergen, die belooft zijn aan Enter Vooruit, om het protest te smoren, maar waar nog niets van op papier staat. Het kan wel anders, maar u wilt niet anders”, wierp ze CDA en NEW voor de voeten.

“De locatie bij de Sportlaan is eerder een impulsieve keuze dan een weloverwogen besluit”

In beton gegoten

Fractievoorzitter Dianne Harberink-Elferink (VVD) stelde eveneens vragen bij de afspraken met Enter Vooruit, en vond onder anderen dat de afspraken met de Kinderopvang en bibliotheek niet spijkerhard zijn, terwijl deze wel deel uitmaken van het financiële plaatje. “De locatie bij de Sportlaan is eerder een impulsieve keuze dan een weloverwogen besluit.” De VVD pleitte voor een heroverweging van dit ‘in beton gegoten standpunt’.

Dianne20 Harberink
Beeld: Twente FM

Raad van State procedures

Dirco Rijnders (SGP) maakte zich zorgen om de financiële lasten: “Die moeten tot in lengten van jaren worden gedragen.” Rijnders vroeg eerder de besluitvorming van dit plan met een maand uit te stellen, om een quickscan verder uit te kunnen werken. “We vinden het onbegrijpelijk dat CDA en NEW hier niet mee akkoord gingen.”

Waar de SGP ook moeite mee heeft is dat in het bedrag van 17 miljoen euro geen rekening is gehouden met kostenstijgingen in de loop van de jaren, die door langere Raad van State procedures worden veroorzaakt. “Het is aannemelijk dat deze procedures zich gaan aandienen.” Zowel ChristenUnie als Progressief Wierden, SGP en VVD keerden zich mordicus tegen het voorstel van het college.

Passend en inclusief onderwijs

De voorstanders van het collegeplan stonden er heel anders in. Melanie Langenhof (CDA) benadrukte dat het aanloopproces om tot het voorliggend plan te komen, juist en zuiver is uitgevoerd. “We bouwen deze school voor de generaties die na ons komen”, stelde ze. “Passend en inclusief onderwijs voor alle kinderen in Enter en daar is een passend schoolgebouw voor nodig.”

“Bouwen op bestaande locaties zal weerstand opleveren bij buurtbewoners”

Gedegen plan

Het CDA vond het belangrijk dat de verkeersveiligheid duidelijk omschreven is. “Voor de verkeersveiligheid is een gedegen plan opgesteld. De Bornerbroekseweg was al langer opgenomen in het Mobiliteitsplan, en zou later aangepakt worden. De bouw van de school versnelt dat proces nu.” Langenhof was er niet voor het proces verder te vertragen door nog een quickscan uit te laten voeren. “Bouwen op bestaande locaties zal weerstand opleveren bij buurtbewoners. Het uitwerken van deze plannen en eventuele bezwaren kosten eveneens tijd.”

39 locaties

Fractievoorzitter Cindy ter Riet (NEW) benoemde dat uit 39 locaties, door inwoners aangedragen, vorig jaar in meerderheid gekozen is voor het sportveld van Enter Vooruit op de hoek Bornerbroekseweg/Sportlaan. “We ondersteunen daarmee de visie van de schoolbesturen om samen één school te bouwen, inclusief een programma voor passend en in de toekomst inclusief onderwijs, waarbij de BSO’s en Bibliotheek nog steeds volledig zijn aangehaakt.”

Cindy ter Riet
Cindy ter Riet, NEW
Beeld: Twente FM
“Het moet nu duidelijk zijn wat de gemeente gaat doen”

Knopen doorhakken

De participatie tussen gemeente en inwoners heeft in grote lijnen op een goede manier plaatsgevonden, vond Ter Riet. Alhoewel NEW kritisch keek naar de manier waarop de gemeente brieven van omwonenden niet of nauwelijks beantwoordde. “Een inkomende brief dient van altijd beantwoord te worden.”

De fractie van New vond het tijd om knopen door te hakken. “Alle onderzoeken zijn gedaan, alles is gevraagd en gezegd. Het moet nu duidelijk zijn wat de gemeente gaat doen.”

Ter Riet maakt zich nog wel zorgen over het aantal auto’s dat ’s morgens naar school gaat komen. “We hebben daarover ideeën besproken met de verkeerstechnische ambtenaar.” Ook deze details worden verder uitgewerkt.

“We kwamen tot de conclusie dat de quickscan niet met correcte data is opgebouwd.”

Niet sneller, niet goedkoper

Ze benadrukte dat NEW de quickscan van de oppositie serieus genomen heeft. “We hebben em goed bekeken en kwamen tot de conclusie dat de scan niet met correcte data is opgebouwd. Er is niet met de beide schoolbesturen gepraat, en ook niet met de omliggende buurten. Het plan is niet sneller, niet goedkoper en het sluit niet aan bij de onderwijsvisie van beide scholen”, aldus Ter Riet. De fractie van NEW ziet, evenals het CDA, het voorstel van het college als het beste plan.

Project kan van start

De twee kampen gaven elkaar geen duimbreed toe en dat eindigde rond 23.00 uur met de stemming: 12 voor, 7 tegen voor het voorstel van het college, dat hiermee aangenomen werd. De schop kan straks de grond is. Het ‘project dat zijn weerga in de gemeente niet kent’ kan van start.
De motie van de oppositie werd met 7 stemmen voor en 12 stemmen tegen verworpen. Een alternatieve quickscan komt er niet.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie?
Tip onze redactie via mail of telefoon. Deze vind je op onze contactpagina.